Guiding and coaching

David Di Marco (Belgian fly national team): +32 (0)496 10 98 18 (mouche) + english

David Di Marco (Belgian fly national team): +32 (0)496 10 98 18

Julien Lorquet (Belgian fly fishing champion 2022): +32 (0)494 05 75 40 (mouche)

Fishing dealer :

New in 2023
English