Guiding and coaching

David Di Marco (Belgian fly national team): +32 (0)496 10 98 18 (fly) + english

David Di Marco (Belgian fly national team): +32 (0)496 10 98 18

Julien Lorquet (Belgian fly fishing champion 2022): +32 (0)494 05 75 40 (fly)

Fishing dealer:

New in 2022
English